fbpx

Dieta a Hiperurykemia i Dna Moczanowa

Dna moczanowa to choroba metaboliczna spowodowana nadmiernym stężeniem kwasu moczowego we krwi (hiperurykemią). Przyczyną jest nadmierne wytwarzanie kwasu moczowego lub też upośledzone jego wydalanie z organizmu wraz z moczem. Kwas moczowy powstaje z dostarczanych z pożywieniem puryn oraz z rozpadu obumierających tkanek. Jego nadmiar odkłada się w postaci kryształków moczanu sodu w płynie stawowym, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego w obrębie stawu, jego bólu, obrzęku, tkliwości i zaczerwienienia. Warto jednak zaznaczyć, że nie u wszystkich osób z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego dochodzi do rozwoju dny moczanowej. Istnieją również przypadki, że do krystalizacji dochodzi mimo prawidłowego stężenia kwasu moczowego we krwi.

Prawidłowy Poziom Kwasu Moczowego we Krwi

Uważa się, że górna granica prawidłowego stężenia kwasu moczowego w surowicy u mężczyzn wynosi 5,2 mg/dl, u kobiet przed menopauzą- 4 mg/d, a po menopauzie 4,7 mg/dl.

Hiperurykemia występuje, gdy stężenie kwasu moczowego wynosi powyżej 7 mg/dl.

Co Wpływa na Rozwój Dny Moczanowej?

Do czynników sprzyjających wystąpieniu dny moczanowej zaliczamy:

 • płeć męską,
 • wiek > 40lat,
 • uwarunkowania genetyczne,
 • nieprawidłową dietę,
 • odwodnienie,
 • niektóre choroby np. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe,
 • nadużywanie alkoholu,
 • przyjmowanie leków zwiększających stężenie kwasu moczowego- leków moczopędnych, antybiotyków, sulfonamidów, kwasu acetylosalicylowego,
 • nadmierny wysiłek fizyczny (wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi hamuje wydalanie kwasu moczowego).

Przebieg Choroby

Początkowo występuje bezobjawowa hiperurykemia. Następnie dochodzi do nagłego napadu w obrębie jednego stawu zwykle stawu śródstopno-paliczkowego dużego palca u stopy, ale może dotyczyć także innych stawów. Dna moczanowa objawia się bólem (zazwyczaj pojawiającym się w nocy), obrzękiem, zaczerwieniem stawu oraz napiętą i błyszczącą skórą na obrzękniętym stawie. Może temu towarzyszyć osłabienie i gorączka. Następnie ból mija, ale choroba rozwija się dalej i dochodzi do coraz częstszych napadów, często obejmujących kolejne stawy. Przy braku leczenia choroba może przekształcić się w postać przewlekłą (objawy występują stale), w przebiegu której dochodzi do zniekształcenia i ograniczenia sprawności stawu objętego chorobą.

Dieta w Dnie Moczanowej 

Celem diety jest zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Do najważniejszych zaleceń zaliczamy:

 • unikanie potraw bogatych w puryny, takich jak: mięso, owoce morza, podroby, konserwy, wywary z mięsa i kości (u osób zdrowych codzienna konsumpcja dodatkowej porcji mięsa zwiększa ryzyko dny moczanowej o 21%, a w przypadku owoców morza o 7%),
 • spożywanie odpowiedniej ilości warzyw, owoców, olejów roślinnych, nasion, orzechów, ryb,
 • zwiększenie spożycia mleka i naturalnych przetworów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu, ponieważ białka mleka zwiększają wydalanie kwasu moczowego z moczem,
 • ograniczenie spożycia cukru, słodyczy, soków, słodkich napojów, produktów wysokoprzetworzonych,
 • ograniczenie w diecie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, w tym również tłustych przetworów mlecznych takich jak sery żółte, pleśniowe, topione, twarde,
 • regularne spożywanie posiłków (4-5 posiłków w ciągu dnia w równych odstępach czasu),
 • spożywanie ostatniego posiłku na 3h przed snem, co zapobiega gromadzeniu nadmiernych ilości kwasu moczowego w nocy,
 • unikanie alkoholu, głównie piwa, które oprócz etanolu, który sam w sobie podwyższa stężenie kwasu moczowego we krwi zawiera związku purynowe, ale również alkoholi wysokoprocentowych (jeśli chcesz się skusić na jakiś alkohol najlepiej jeśli będzie to wino, ponieważ polifenole osłabiają negatywny wypływ alkoholu na wydalanie kwasu moczowego),
 • dbanie o odpowiednie nawodnienie- należy spożywać 2-3l płynów dziennie, ponieważ odwodnienie skutkuje wzrostem stężenia kwasu moczowego we krwi i przyczynia się do nasilenia bólu oraz wydłużenia czasu napadu dny moczanowej,
 • wybieranie jako obróbkę termiczną gotowania w wodzie (duża ilości wody zmniejszy zawartość puryn w produktach),
 • utrzymanie prawidłowej masy ciała (należy jednak unikać dużego deficytu kalorycznego, który może sprzyjać wzrostowi kwasu moczowego).

A Co z Purynami w Strączkach Czy Warzywach?

Spożycie produktów roślinnych bogatych w związku purynowe nie przyczynia się do wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi.

Wiśnie- Superfood Przy Dnie Moczanowej

Związki fenolowe zawarte w wiśniach powodują rzadsze występowanie ostrych napadów dny, a spożywanie tych owoców w trakcie napadu może redukować stan zapalny i zmniejszyć ból.

Jak Szybko Możemy Spodziewać Się Efektów?

Stosując dietę niskopurynową już w przeciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie obniżyć stężenie kwasu moczowego we krwi o 1-2 mg/dl.

Julia Kowalczyk- dietetyk kliniczny w Blueberry Health & Diet, więcej informacji dostępnych na stronie www.blueberry.clinic

Diet, Hyperuricemia and Gout 

Gout is a metabolic disease caused by too much uric acid in the blood (hyperuricaemia). It is caused by the excessive production of uric acid or its impaired excretion from the body in the urine. Uric acid is produced from purines supplied with food and the breakdown of dying tissues. Its excess is deposited in the form of sodium urate crystals in the synovial fluid, which leads to the development of joint inflammation, pain, swelling, tenderness and redness. It is worth noting, however, that not all people with elevated uric acid levels develop gout. There are also cases where crystallization occurs despite normal uric acid levels in the blood. 

Normal Uric Acid Levels in the Blood 

It is believed that the upper limit of normal serum uric acid concentration in men is 5.2 mg / dL, in premenopausal women – 4 mg / d, and in postmenopausal women 4.7 mg / dL.

Hyperuricemia occurs when uric acid levels are above 7 mg / dL. 

What Influences the Development of Gout? 

The factors contributing to the occurrence of gout include:

 • male gender,
 • age> 40,
 • genetic conditions,
 • incorrect diet,
 • dehydration,
 • some diseases, e.g. diabetes, hypertension, lipid disorders, obesity, cardiovascular diseases,
 • alcohol abuse,
 • taking drugs that increase the concentration of uric acid – diuretics, antibiotics, sulfonamides, acetylsalicylic acid,
 • excessive exercise (increase in uric acid levels in the blood inhibits the excretion of uric acid).

 Course of Illness 

Initially, there is asymptomatic hyperuricemia. Then there is a sudden attack in one joint, usually the metatarsophalangeal joint of the big toe, but may also affect other joints. Gout is manifested by pain (usually at night), swelling, redness of the joint, and tight and shiny skin on the swollen joint. This may be accompanied by weakness and fever. The pain then wears off, but the disease continues to develop and seizures become more frequent, often involving subsequent joints. If left untreated, the disease may turn into a chronic form (symptoms persist), in the course of which the affected joint becomes deformed and ineffective.

Diet for Gout 

The goal of the diet is to lower the uric acid levels in the blood. The most important recommendations include:

 • avoiding foods rich in purines, such as: meat, seafood, offal, canned goods, meat and bone stock (in healthy people, daily consumption of an additional portion of meat increases the risk of gout by 21%, and in the case of seafood by 7%),
 • eating the right amount of vegetables, fruits, vegetable oils, seeds, nuts, fish,
 • increasing the consumption of milk and natural dairy products with a reduced fat content, as milk proteins increase the excretion of uric acid in the urine,
 • limiting the consumption of sugar, sweets, juices, sweet drinks, highly processed products,
 • restriction of animal fats in the diet, including fatty milk products such as yellow cheese, blue cheese, processed cheese, hard cheese,
 • eating meals regularly (4-5 meals during the day at regular intervals),
 • eating the last meal 3 hours before going to bed, which prevents the accumulation of excessive amounts of uric acid at night,
 • avoiding alcohol, mainly beer, which in addition to ethanol, which in itself increases the concentration of uric acid in the blood, contains purine compounds, but also high-proof alcohols (if you want to be tempted by some alcohol, it’s best if it is wine, because polyphenols reduce the negative impact of alcohol on excretion of uric acid),
 • taking care of adequate hydration – you should consume 2-3l of fluids a day, because dehydration increases the concentration of uric acid in the blood and contributes to the aggravation of pain and extending the duration of the gout attack,
 • choosing as a thermal treatment for cooking in water (large amounts of water will reduce the purine content in products),
 • maintaining a healthy body weight (however, avoid a high caloric deficit, which may promote the increase of uric acid).

 What About Purines in Pods or Vegetables? 

Consumption of plant products rich in purine compounds does not contribute to an increase in blood uric acid levels.

Cherries – a Superfood for Gout

Phenolic compounds in cherries make acute attacks of gout less frequent, and consuming these fruits during an attack can reduce inflammation and reduce pain.

 How Quickly Can We Expect Results?

 By following a low-purine diet, we are able to lower the uric acid concentration in the blood by 1-2 mg / dl within 2 weeks. 

Julia Kowalczyk – clinical dietitian at Blueberry Health & Diet, more information available at www.blueberry.clinic

Related Posts

Leave a reply


close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!