fbpx

Rola Tylnego Obniżenia Miednicy w Poprawie Wzorca Chodu.

Pacjenci którzy narzekają na ból i osłabienie kończyny dolnej będący wynikiem przeciążenia, urazu czy stanu po zabiegu operacyjnym ( np. rekonstrukcja ACL) często mają trudności z aktywacją mięśni pośladkowych oraz wykonaniem tylnego obniżenia miednicy. Jest to sytuacja niekorzystna, warto więc zastanowić się nad jej mechanizmem. Pacjenci, często podczas obciążania pochylają się w kierunku osłabionej (bolesnej) kończyny dolnej. Częstym zjawiskiem jest zwiększenie napięcia mięśnia czworobocznego lędźwi tej samej strony, co może powodować trudności w jego wydłużaniu (ważnym w wykonaniu tylnego obniżenia miednicy). Wyobraźmy sobie pacjenta, który skraca fazę podporu, nie wykonuje tylnego obniżenia miednicy, tym samym „zapomina” o aktywności mięśni odpowiedzialnych za wyprost i odwiedzenie stawu biodrowego, ponieważ pochylenie tułowia jest mechanizmem kompensującym. 

Co naszym zdaniem jest pomocne to praca powięziowa na mięśniu czworobocznym lędźwi, która poprzedza aktywację mięśni odpowiedzialnych za tylne obniżenia miednicy. Można ją poprzedzić oceną zdolności otwierania stawów międzywyrostkowych odcinka lędźwiowego w celu upewnienia się, że stawy te zachowały zdolność otwierania (gapping). Dobrym sposobem aktywacji tylnego obniżenia miednicy są: przedłużone trzymanie i kombinacja skurczów izotonicznych, techniki opisane przez S. Adler w „PNF w praktyce”. Po odtworzeniu zdolności pacjenta do wykonania tylnego obniżenia miednicy, należy wykonać wzorzec wyprostu, odwiedzenia i rotacji wewnętrznej kd w leżeniu na boku, w celu aktywacji funkcji podporowej kd. Podczas wykonania wzorca wyprostu, odw. i rot. wew. należy pamiętać o przyłożeniu odpowiedniego w celu efektywnego torowania tylnego obniżenia miednicy. Następnie należy przejść do ćwiczeń poprawy wzorca chodu. Można do tego celu użyć drabinek, jak również chodu z oporem, upewniając się jednak, że pacjent jest gotowy na ten rodzaj technik, mam na myśli szczególnie pacjentów pooperacyjnych u których stopień obciążania musi być określony przez lekarza prowadzącego.

 

Role of Posterior Pelvic Lowering in Improving Gait Pattern

Patients who complain of pain and weakness in the lower limb resulting from overload, trauma or post-operative conditions (e.g. ACL reconstruction) often have difficulties activating the gluteal muscles and performing a posterior pelvic lowering.

This is an unfavorable situation, so it is worth considering its mechanism. Patients often lean towards the weakened (painful) lower limb during loading. A common phenomenon is the increase in tension of the same-sided trapezius muscle, which may cause difficulties in lengthening it (important in the implementation of posterior pelvic lowering). Imagine a patient who shortens the stance phase, does not perform a posterior lowering of the pelvis, thereby „forgetting” about the activity of the muscles responsible for the extension and abduction of the hip joint, because the torso tilt is a compensating mechanism.

What exercises can improve this?

What we have seen to be helpful is the fascial work on the trapezius muscle of the loins, which precedes the activation of the muscles responsible for the posterior lowering of the pelvis. This may be preceded by an assessment of the opening capacity of the lumbar inter-process joints to ensure that these joints retain their gapping capacity.

A good way to activate the posterior pelvic lowering is: prolonged holding and a combination of isotonic contractions, techniques described by S. Adler in „PNF in Practice”. After reconstructing the patient’s ability to perform posterior pelvic lowering, a pattern of extension, abduction and internal rotation KD should be performed while lying down on the side to activate the KD support function.

When performing the Extension, Invert and Internal Rotation patterns, be sure to apply a suitable posterior lowering of the pelvis to effectively support the posterior lowering. Then proceed to the gait pattern improvement exercises, as well as resistance walking, but making sure that the patient is ready for this type of technique. Especially post-operative patients whose degree of stress must be determined by the attending physician.

We invite you to contact our clinic to find out how we can assist you with these exercises and more.

Leave a reply


close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!